Teritoriju plānošana

Teritoriju attīstības plānošana ir priekšnosacījums nekustamā īpašuma veiksmīgai attīstīšanai. Teritoriju plānošana ietver esošās situācijas izpēti, novērtējot ainavu veidojošo elementu kvalitāti, arhitektūrā dominējošo apbūvi, pilsētvides vai dabiskās vides raksturojošās vērtības un nākotnes vīzijas izstrādi.
Efektīva nekustamā īpašuma attīstības plānošana ir priekšnosacījums zemes vienību racionālai izmantošanai. Pārdomāti risinājumi rada balansu starp ekonomiskiem apsvērumiem un ilgtspējīgu vidi.

Teritorijas plānošana ietver zemes vienību izmantošanas plānošanu, apbūves plānošanu, transporta infrastruktūras plānošanu, ainavu plānošanu, inženierkomunikāciju nodrošinājuma plānošanu utml. Plānošanas process ietver sabiedrības informēšanu, risinājumu saskaņošanu ar institūcijām, un īstenošanas kārtības izstrādi.

Nodrošinām:

  • Lokālplānojuma izstrādi;
  • Detālplānojuma izstrādi;
  • Tematisko plānojumu izstrādi;
  • Zemes ierīcības projektu izstrādi;
  • Dabas vērtību un bioloģiskās daudzveidības izpēti;
  • Konsultācijas teritorijas attīstības plānošanai, nekustamā īpašuma izveidei, apbūvei.

Mūs raksturo realizētie projekti.

Dalāmies ar pieredzē balstītiem padomiem veiksmīgai projektēšanas procesa vadībai.