Būvju tehniskā apsekošana un izpēte, būvprojektu ekspertīze

Tehniskā apsekošana ir būves vai tās daļas esošā tehniskā stāvokļa novērtēšanas darbu komplekss. Tehniskās apsekošanas darbu kārtību un saturu reglamentē Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21. Tehniskās apsekošanas rezultātā tiek sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums, kas tiek nodots pasūtītājam.

Nodrošinām:

 • visu lietošanas veidu ēku apsekošanu un tehniskā stāvokļa izvērtēšanu;
 • būves dokumentācijas izpēti;
 • nepieciešamo mērījumu un pārbaužu veikšanu;
 • bojājumu un defektu kartogrammu izstrādi;
 • inženiertīklu tehniskā stāvokļa un atbilstības normatīvu prasībām novērtējumu;
 • tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu atbilstoši būvnormatīvu prasībām;
 • rekomendāciju sniegšanu nepilnību novēršanai un objekta turpmākas ekspluatācijas nodrošināšanai;
 • novērtējam ēku inženiertehnisko sistēmu un to elementu automatizācijas līmeni un ietekmi uz ēkas energosniegumu.

Būvprojekta būvkonstrukcijas daļas un pasākuma pārskata ekspertīze ir obligāta trešās grupas ēku būvprojektiem, lai izvērtētu projektētās ēkas atbilstību ēkas mehāniskās stiprības un stabilitātes, kā arī ugunsdrošības, lietošanas drošības prasībām. Obligāti ekspertējamās būvprojekta daļas:

Būvprojekta ekspertīzes uzdevums ir izvērtēt būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, pasūtītāja projektēšanas uzdevumam un būvatļaujai, kā arī attiecīgo institūciju izsniegto noteikumu prasībām. Ekspertīzes veikšanai nodrošinām Būvniecības valsts kontroles birojā sertificētus ekspertus.

Nodrošinām ekspertīzes:

 • arhitektūras daļai;
 • būvkonstrukciju daļai;
 • ugunsdrošības pasākumu pārskatam, saistīto būvprojekta daļu ugunsdrošības risinājumiem;
 • inženierkomunikāciju tīkliem;
 • darbu organizēšanas projektam;
 • Būvizmaksu un būvdarbu apjomus daļai.