Teritorijas plānošana

Teritorijas plānošana

Teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.

SIA “Livland Group” piedāvātie pakalpojumi:

 • teritorijas plānojums;
 • lokālplānojums;
 • detālplānojums;
 • tematiskais plānojums;
 • zemes ierīcības projekta plānojums;
 • koncepcijas izstradāšana.

Mūsu jaunākie izstrādātie projekti:

 • Juglas detālplānojums;
 • Plūmju iela;
 • Sērsnu iela;
 • Salu ezers;
 • Ādaži – Kalmnieki.

 

Sazinies ar mums!


Pakalpojumu saraksts