Skatu tornis dabas parkā “Abavas senleja”

Livland Group pēc Talsu novada pašvaldības pasūtījuma  izstrādā „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā “Abavas senlejā”” skatu torņa būvprojektu.

Projektā paredzēta 26,74 m augsta skatu torņa būvniecība. Kopējais inženierbūves apbūves laukums 30,04 m2.

“Abavas senleja” atrodas īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā un  Natura 2000 teritorijā- īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

 

Objekta atrašanās vieta: Krasta iela 23, Sabile, Talsu novads.

 

Ēkas grupa un galvenais lietošanas veids (saskaņā ar būvju klasifikāciju): II.grupa, 2213- Maģistrālās sakaru līnijas. Būves tips: 22130101 –Režģotie torņi un masti.

 

Būvprojekta sastāvs: Vispārīgā daļa, Topogrāfiskais uzmērījums, Ģeotehniskā izpēte, Ģenerālplāns, Arhitektūras risinājumi, Būvkonstrukciju risinājumi, Elektroapgādes ārējie tīkli.

PASŪTĪTĀJS: Talsu novada pašvaldība

APJOMS: 26,74 m

REALIZĀCIJAS LAIKS: