REALIZĒTS: Rundāles multifunkcionālais centrs Pilsrundāle 1

Paredzēts pārbūvēt abas esošās ēkas. Divstāvu sakaru ēku paredzēts pārbūvēt un izveidot tās paplašinājumu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un metos iekļauto projektēšanas programmu, kā arī atrisināt tos papildus uzdevumus, kuri rodas būvprojekta ieceres izstrādes gaitā.

 

            Vienstāvu garāžas ēku paredzēts sakārtot, nomainīt ailu aizpildījumu, izveidot publiskās tualetes telpas.

 

            Bez minētajām būvēm paredzēta un pulcēšanās vietas – brīvdabas estrādes – amfiteātra izveide jaunā apjoma dienvidaustrumu galā un apkārt esošās teritorijas labiekārtošana.

 

            Būvniecība un nodošana ekspluatācijā atbilstoši pasūtītāja vēlmei paredzēta pa kārtām:

1.kārta – ģimenes ārsta, aptiekas un pasta nodoaļas bloka ieejas mezgla pārbūve esošā apjoma daļā asīs 1-4 1.stāvā;

2.kārta – publiskās tualetes izbūve un fasādes pārbūve garāžas ēkā;

3.kārta – ēkas jaunās daļas izbūve asīs 8-17 un brīvdabas estrādes – amfiteātra izbūve;

4.kārta – esošās ēkas daļas pārbūve 1.stāvs asis 4-7; 2.stāvs asīs 1-7;

5.kārta – esošās ēkas daļas asīs 1-7 fasādes siltināšana ar logu pārbūve;

6.kārta – esošās ēkas jumta pārbūve.

 

Teritorija.

Esošās teritorijas apgūšana iespējama lineārā virzienā, paralēli pašvaldības autoceļam Dzirnieki – Pilsrundāle. Šī ceļa aizsargjosla 30m no ceļa ass nosaka jauno apjomu novietojumu. Esošā sakaru ēkas daļa (līdz 1m) atrodas 30m aizsargjoslā, truklāt tās fasāde nav paralēla ceļa asi (0,8novirze). Tāpēc jauno apjomu kārtjoums risināts pakāpienu veidā ar nobīdi pret ceļu, bet asu līnijām piemēroties esošās ēkas sienu virzienam.

 

Piebrauktuvēm saglabāta esošā piebrauktuvju un pieeju struktūra, papildinot to ar stiprinātā zālāja seguma brauktuvi brīvdabas pasākumu organizatoru transportam. Piebraucamais ceļš 3,5 metrus platumā paradzēts arī ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļuvi būvei (ne tuvāk par 5m no ēkas).

 

Jaunā apjoma dienvidaustrumos galā – paradzēta publisko pasākumu organizēšanas vieta – brīvdabas estrāde amfiteātra formā ar skatuves podestu. Ikdienas režīma kāpnes uz podestu nodrošina atsevišķu ieeju ēkā un kalpo galvenokārt nodarbību, bibliotēkas un kultūras pasākumu apmeklētājiem. 

Saules pulkstenis

Koncepcija

Uz Rundāles multifunkcionālā centra amfiteātra sienas tiek veidots dubultais saules pulkstenis, kura divas daļas veic atšķirīgas funkcijas – (1) rāda tradicionālo laiku un (2) stundu skaitu līdz saulrietam. Šāda veida saules pulksteņi ir reti sastopami, un līdz šim nav veidoti ne Latvijā, ne Baltijā.

Tehniskais risinājums

Saules pulkstenis tiek veidots kā amfiteātra sienas dekoratīvais elements – betonā gravēts līniju raksts. Sienai tiek saglabāts betona pelēkais tonis. Pulksteņa stundu iedaļas un gnomoni (ēnas metēji) tiek veidoti no nerūsējoša tērauda. Dekoratīvais līniju gravējums tiek veidots pēc sienas izbūves. 

 

Būvniecības iecere paredz ēkas funkcijas maiņu, šobrīd esošā ir 1241 - ,,Sakaru ēkas, stacijas, termināļu un ar tām saistītās ēkas’’. Saskaņā ar Pasūtītāja eceri ēkā paredzēts izvietot novada administrācijas (biroja), aptiekas (mazumtirzniecības), ģimenes ārsta pieņemšanas, pasta nodaļas, bibliotēkas un kultūras pasākumu un nodarbību telpas. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.1620 ‘’Noteikumi par būvju klasifikāciju’’ galvenais plānotais izmantošanas veids nosakāms 1220-‘’Biroja telpu ēkas’’.

 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 500. ‘’Vispārīgie būvnoteikumu’’ 1.pielikumam ēka pēc pārbūves atbildīs lll grupai, proti publiskā ēka, kurā vienlaicīgi varēs atrasties vairāk kā 100 cilvēku. Garāžas ēka saglabās esošo ll grupu.

PASŪTĪTĀJS: Rundāles novada dome

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: