Pilsētas laukuma infrastruktūras atjaunošanas Sabilē

Livland Group pēc Talsu novada pašvaldības pasūtījuma izstrādā būvprojektu Pilsētas laukuma infrastruktūras atjaunošanai Sabilē.

 

Projektā paredzēta Sabiles centrālā laukuma izbūve, lietus kanalizācijas tīkli, stāvlaukuma pārbūve, Strautu ielas atjaunošana, jauna seguma izbūve stāvlaukumam un celiņiem, apgaismojuma izbūve, apstādījumu plāns, arhitektūras mazās formas, skulptūra - strūklaka ‘’Vīnoga’’.

Plānotie darbi paredzēti Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7449) teritorijā.

Labiekārtotās teritorijas platība 3800 m2.

Objekta atrašanās vieta: Pilsētas laukums, Sabile, Talsu novads.

Ēkas grupa un galvenais lietošanas veids (saskaņā ar būvju klasifikāciju): II.grupa, 2112 – ielas un ceļi.

Būvprojekta sastāvs: Vispārīgā daļa, Ģeotehniskā izpēte, Ģenerālplāns, Teritorijas sadaļa, Būvkonstrukciju risinājumi, apstādījumu plāns, ceļa daļa, lietus ūdens kanalizācijas tīkli, Elektroapgādes ārējie tīkli, vides aizsardzības pasākumi, darba organizācijas projekts, ekonomikas daļa (iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomu saraksts, izmaksu aprēķins).

PASŪTĪTĀJS: Talsu novada pašvaldība

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: