Energoefektivitātes paaugstināšana IKSC "Avoti"

Livland Group pēc Jelgavas novada pašvaldības pasūtījuma izstrādājām būvprojektu energoefektivitātes paaugstināšanai Informācijas, kultūras un sporta centrā “Avoti”.

Projektā paredzēta IKSC “Avoti” pārbūve, jauna ēkas piebūve doktorātam un aptiekai, jauna piebūve liftam, telpu pārplānošana, jumta un fasādes rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana, kā arī blakus esošās katlu mājas pārbūve. 

Objekta atrašanās vieta: Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads.

Ēkas grupa un galvenais lietošanas veids (saskaņā ar būvju klasifikāciju): III.grupa, 1261 – Plašizklaides pasākumu ēka.

Būvprojekta sastāvs: Vispārīgā daļa, Topogrāfiskais uzmērījums, Ģeotehniskā izpēte, Tehniskās izpētes atzinums, Ģenerālplāns, Teritorijas sadaļa, Arhitektūras risinājumi, Būvkonstrukciju risinājumi, Apkure, ventilācija, siltummehānika, ūdensvads un kanalizācija (iekšējie un ārējie tīkli), Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma, Apsardzes signalizācija, Videonovērošanas sistēma, Datortīkli, Elektroapgādes tīkli (iekšējie un ārējie tīkli), vides aizsardzības pasākumi, darba organizācijas projekts, ugunsdrošības pasākumu pārskats, ekonomikas daļa (iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomu saraksts, izmaksu aprēķins).

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība

APJOMS: 1700m2

REALIZĀCIJAS LAIKS: