Dundagas pils telpu pārbūve un restaurācija

Objekta adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas novads.

Pasūtītājs: Dundagas novada pašvaldība.

Dundagas pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar Nr.6739, apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 18.12.1998. Pils atrodas zemesgabalos ar kadastra Nr. 8850 020 0412. Telpu grupas kadastra apzīmējums 8850 020 0412 001.

Būvprojekts paredz ēkas daļā attīstīt tūristu apkalpes centru, izveidojot apstākļus jaunu pakalpojumu sniegšanai, saglabājot un eksponējot objekta vēsturiskās vērtības. Tūrisma apkalpes centra telpās tiks paredzēti pasākumi vides pieejamības nodrošināšanai. Būvprojektā tiks sniegti risinājumi telpu grupas elektroapgādes, apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas modernizācijai. Būvprojekts nodrošinās pārplānošanas un pielāgošanas darbu realizāciju atbilstoši kultūras pieminekļa atjaunošanas labas prakses principiem.

Tūrisma informācijas centra 1.stāvā paredzēts ierīkot:

-mājražotāju pakalpojumu telpas;

-ekspozīciju telpas;

-vilnas apstrādes darbnīcu;

--WC personām ar īpašām vajadzībām;

- gaiteņus

Tūrisma informācijas centra 2.stāvā paredzēts ierīkot:

-ceremoniju telpa;

 -skatu platformu;

-audēju studijas telpas.

 

PASŪTĪTĀJS: Dundagas novada pašvaldība

APJOMS:

REALIZĀCIJAS LAIKS: