Teritorijas plānošana

Teritorijas plānošana

Izstrādājam :

  • teritorijas plānojumus;
  • lokālplānojumus;
  • detālplānojumus;
  • tematiskos plānojumus;
  • zemes ierīcības projektus.

Teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.

Mūsu jaunākie izstrādātie projekti – Juglas detālplānojums, Plūmju ielas, Sērsnu iela, Salu ezers, Ādaži – Kalmnieki.


Pakalpojumu saraksts