Mērniecība

Mērniecība

SIA “Livland Group” piedāvātie pakalpojumi:

  • topogrāfiska uzmērīšana (topogrāfija);
  • robežplāns;
  • izpilduzmērījums;
  • zemes ierīcības projekts.
  • Mērniecības rezultāti tiek sagatavoti gan digitālā, gan izdrukas lapu formā.

Topogrāfiskos plānus par pamatu savam darbam izmanto projektētāji, arhitekti, teritorijas plānotāji, tūristi, pētnieki, glābšanas dienesti un vēsturnieki, kā arī vairāki citu profesiju pārstāvji.

Veicam zemes gabalu robežu instrumentālu uzmērīšanu, izgatavojam robežu, situāciju un apgrūtinājumu plānus.

Veicam būvju novietņu uzmērījumus un inženierkomunikāciju (gāzes vadu, ūdens vadu, kanalizācijas, elektrības,  sakaru kabeļu u.c.) izpilduzmērījumus. Izgatavojam piesaistes plānus.

Topogrāfiskā uzmērīšana ir topogrāfiskās informācijas iegūšana, sagatavošana un apstrāde (attēlošana), saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tā ietver apvidus situācijas un reljefa uzmērīšanu vienlaikus, attēlā parādot zemes virsmas platības pēc to lietošanas veida. Topogrāfiskais plāns ir samazināts apvidus attēlojums (mērogs 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000).

Topogrāfiskā uzmērīšana ir nepieciešama projektēšanas darbiem, inženierkomunikāciju izbūvei, detālplānojumu un zemes ierīcības projektu izstrādei.

Nepieciešamie dokumenti darbu uzsākšanai:

  • Zemes robežu plāns vai cits grafisks materiāls, kurā attēlota uzmērāmā teritorija, objekta izvietojuma shēma un robežas
  • Zemesgrāmata

Topogrāfisko plānu derīguma termiņu nosaka vietējās būvvaldes. Parasti tas ir viens gads, ja pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne ilgāku par diviem gadiem.

Detalizētākai informācijai, sazinieties ar mums!

info@livland.lv

Tālrunis: 26574346

Pajautāt cenu


Pakalpojumu saraksts